1. Dr. Amarnath Singh (English) – 9431050705
 2. Dr. Shiv Kumar Mishra (Sanskrit) – 9006302399
 3. Dr. Pandey B.B. Prasad (Hindi) – 7808465062
 4. Dr. Smt. Manju Singh (Maithili) – 9431086612
 5. Dr. Khalid Sajjad (Urdu) – 9430940225
 6. Dr. Jai Kumar Jha (Political Science) – 9431676087
 7. Dr. Madan Mohan Thakur (History) – 9931745656
 8. Dr. Rakesh Ranjan Sinha (History) – 9835631125
 9. Dr. Mansa Kumari Sultania (Psychology) – 9334885121
 10. Prof. Gopi Raman Prasad Singh (Sociology) – 9471639593
 11. Prof. Nagendra Kumar (Sociology) – 9430061797
 12. Dr. Anil Kumar Singh (Sociology) – 9431415144
 13. Dr. Vinodanand Jha (Sociology) – 7739864038
 14. Dr. Anuranjan (Geography) – 9430676675
 15. Dr. R.A Prasad (Math) – 9431457634
 16. Prof. S.S Singh (Chemistry) – 9431201215
 17. Prof. Y.N Singh (Chemistry) – 9434914910
 18. Dr. M.M Pandey (Chemistry)
 19. Dr. Lily Varghese (Chemistry) – 9430520989
 20. Dr. M.C. Choudhary (Chemistry) – 9570938141
 21. Prof. U.P Singh (Physic) – 9413203066
 22. Dr. Anirudh Kumar (Physic) – 9709309696
 23. Dr. Randhir Jha (Botany) – 9431627923
 24. Dr. Tuntun Prasad Singh (Botany) – 9431415704
 25. Dr. Pramod Kumar Singh (Botany) – 9470725707
 26. Dr. Kameshwar Prasad Singh (Zoology) – 9835222098
 27. Dr. Amarendra Kumar Singh (Zoology) – 9470244410
 28. Dr. Uday Narayan Singh (Commerce) – 9308384481
 29. Dr. Prakash Chandra Sah (Commerce) – 9304019056